ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

... เอกสารระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจะร่วมมือกัน พัฒนาการทำงานที่มีมิติด้านความปลอดภัยสอดแทรกอยู่เสมอทั้งในกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทั่วไป จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและสวัสดิภาพให้กับประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสังคม... (บางส่วน จาก สารจากอธิการบดี)

เอกสารจัดทำขึ้นโดยศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจในภาพรวมและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานอย่างปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชาวจุฬาฯ เพื่อร่วมกันก้าวสู่ จุฬาฯ zero accident ต่อไป มีเนื้อหา ดังนี้ หลักการและเหตุผล โครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัย (7 องค์ประกอบของการบริหารจัดการความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) ระบบข้อมูลและเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย ระบบรับรองเหตุฉุกเฉินและรายงานอุบัติเหตุจากการทำงาน และ รูปธรรมของกระบวนการและผลผลิตของการบริหารจัดการความปลอดภัย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionศปอส 15 017657 2560LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)363.11 ร228 2560CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100156CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100156CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 25