คิดก่อนคิด พัฒนาความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ทันเกม

คิดก่อนคิด พัฒนาความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ทันเกม

… การคิดก่อนคิด เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ การทำงาน และการดำรงชีวิต ช่วยทำให้เรามีสติ ตื่นตัวและรับรู้อย่างถูกต้องในขณะที่เรากำลังค้นหาคำตอบหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ทำให้เราคลายความยึดมั่น ถือมั่น ไม่หลงคล้อยตามข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงคำชวนเชื่อของผู้อื่นโดยง่าย ช่วยให้เราประเมินและตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้มากที่สุด ก่อให้เกิดการต่อยอดเรียนรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหา 7 บท

  • บทที่ 1 ความสำคัญของการคิด – กรอบความคิดของเราและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำไมต้องคิด...
  • บทที่ 2 กับดักแห่งความคิด – กับดักจาก... การรับรู้ที่บกพร่อง อุปนิสัยเคยชิน การด่วนคิดและด่วนสรุป ความมีอคติหรือลำเอียง ความปรารถนาที่อยู่เหนือเหตุผล
  • บทที่ 3 คิดก่อนคิด – การวิพากษ์และการวิจารณ์ ทำไมต้องคิดก่อนคิด...
  • บทที่ 4 คิดแบบโซเครติส – วิภาษวิธี คำถามแบบโสเครติส
  • บทที่ 5 คำถามสำคัญกว่าคำตอบ – สงสัยไว้ก่อน อย่าเพิ่งเชื่อ ทำไม ทำไม ทำไม...
  • บทที่ 6 อภิปรายซักไซ้ไล่เลียง – ยังมีอย่างอื่นอีกไหม มองมุมกลับคิดตรงข้าม คลายจุดยืนหาจุดสนใจ เชื่อมโยงให้สมเหตุผล...
  • บทที่ 7 นักคิดก่อนคิดที่ดี – สร้างนิสัยให้มีทักษะการคิดก่อนคิด คุณลักษณะที่ดีของนักคิดก่อนคิด...

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library153.42 ด841ค 2562CHECK SHELVES
Chula Business School Library153.42 ด841ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.42 ด841ค 2562DUE 31-07-21
Central Library (5th Floor)153.42 ด841ค 2562DUE 31-07-21

updated by Sumal Chausaraku

views 37