วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มาใหม่!!! ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้บริการแล้ว


วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มาใหม่!!! ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้บริการแล้ว

คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) ได้อัพโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,686 ชื่อเรื่อง พร้อมให้ท่านสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็ม (Fulltext) เพื่อนำไปประกอบการศึกษาค้นคว้า และการทำวิจัยได้แล้วครับ หรือจะคลิกที่ลิงค์ตามคณะด้านล่างได้เลยครับ

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมดสามารถคลิกลิงค์นี้ ได้เลย : https://bit.ly/CUIRNewThesisIS2_2563
(แล้วคลิกตามคณะ หรือคลิกที่ปุ่ม Title เพื่อดูชื่อวิทยานิพนธ์ทั้งหมด)

1.คณะครุศาสตร์ จำนวน 157 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisEducation
2.คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 176 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisScience
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 279 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisEngineering
4.คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 103 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisMedical
5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 73 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisArchitecture
6.คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 34 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisNurse
7.คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 63 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisFineandAppliedArts
8.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 29 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisSportSci
9.คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 161 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisPoliticalScience
10.คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 34 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisDentistry
11.คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 40 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisPharmaceuticalSci
12.คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 82 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisEconomics
13.คณะนิติศาสตร์ จำนวน 52 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisLaw
14.คณะจิตวิทยา จำนวน 32 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisPsychology
15.คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 21 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisAllHealth
16.คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 33 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisVet
17.คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 63 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisCommunicationArt
18.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 50 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisCommerce_Accountancy
19.คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 41 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisArts
20.บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 141 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisGraduateSchool
21.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จำนวน 20 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisPubHealthSci
22.วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จำนวน 2 ชื่อเรื่อง URL: https://bit.ly/CUIR_NewThesisPopulation

หมายเหตุ : วิทยานิพนธ์ในคอลเลคชั่นนี้ ทางสำนักงานวิทยทรัพยากรได้รับมาจากระบบ CU iThesis ซึ่งยังมีการทำรายการบรรณานุกรมต่างๆ ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานการลงรายการของคลังปัญญาจุฬาฯ ซึ่งทางทีมงานคลังปัญญาจุฬาฯ กำลังดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล และเพิ่มข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน เพื่อให้รายการวิทยานิพนธ์แต่ละชื่อเรื่องถูกต้อง และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

"คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย : CUIR Open to All"
#CUIR #ChulaThesis #ChulaNewThesis
#วิทยานิพนธ์ใหม่ #วิทยานิพนธ์ภาคปลาย_2563
#สารนิพนธ์มาใหม่ #สารนิพนธ์ภาคปลาย_2563


Updated by Chanapat Ekkawat

Date: 23 September 2021

views 267