สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลการพิจารณาการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScienceDirect ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 สาขาวิชา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลการพิจารณาการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScienceDirect ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 สาขาวิชาคือ

สาขา Agricultural and Biological Sciences

สาขา Social Sciences

สาขา Engineering

และ สาขา Immunology and Microbiology
ประกอบด้วย วารสารจำนวน 754 ชื่อเรื่อง สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่ปีพิมพ์ 2010 –ปีปัจจุบัน

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

สามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารได้ที่ https://www.car.chula.ac.th/upload/SD07.xlsxLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App