Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  About Us   /  Organization Overview

Organization Overview

สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จัดตั้งขึ้นเมื่อแรกตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2453 หลังจากที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจึงเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 โดยตั้งอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 โดยการรวมหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ หอสมุดกลาง ศูนย์เอกสารประเทศไทย และศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง

เหตุการณ์สำคัญ


2521

มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยบริการ

2529

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเยี่ยมชมกิจการของสถาบันวิทยบริการ
เป็นศูนย์ประสานงานและเผยแพร่โปรแกรมCDS/ISISแห่งประเทศไทย(National Distributing Center for CDS/ISIS)
สร้างฐานข้อมูลหนังสือภาษาต่างประเทศและดรรชนีวารสารด้วยโปรแกรม CDS/ISIS

2530

บริการฐานข้อมูลพิเศษด้านสังคมศาสตร์ ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย
บริการออนไลน์ฐานข้อมูล Union List of Serials in Thailand

2531

พัฒนาและเผยแพร่ CU-MARC ในการลงรายการข้อมูล
เริ่มโครงการพัฒนาระบบข่ายงานห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Chulalinet)

2533

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ปีแห่งการรู้จักแสวงหาสารนิเทศ (Information Seeking Literacy Year) รวมทั้งจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 8
ร่วมโครงการศูนย์บริการสารนิเทศสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย

2535

เป็น node และ Internet Gateway บริการตลอด 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศด้วยความเร็ว 9.6 Kbps

2536

ต่อเติมอาคารจาก 3 ชั้น เป็น 7 ชั้น
เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 64 Kbps
จัดตั้งศูนย์เอกสารยุโรป (European Information Center) และเป็น depository library ของสิ่งพิมพ์สหภาพยุโรป
พัฒนา"ระบบบริหารวิทยบริการ" ซึ่งเป็นระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Oracle ครอบคลุมงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

2537

ใช้ INNOPAC สร้างระบบข่ายงานห้องสมุดอัตโนมัติ
จัดตั้งฝ่ายระบบสารสนเทศ

2538

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอศิลปวิทยนิทรรศน์และทรงทดลองสืบค้นข้อมูลจากเครือข่าย Chulalinet นับเป็นการเปิดตัว Chulalinet อย่างเป็นทางการ
Duchess of Lugo, Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y Grecia จากประเทศสเปนและพระสวามี Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่อง "มีโรวิญญาณแห่งตะวันออก" ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7
หอสมุดกลางเปิดบริการจ่าย-รับอัตโนมัติ ทำให้สถาบันวิทยบริการเป็นห้องสมุดอัตโนมัติรูปแบบแห่งแรก
เปิดบริการฐานข้อมูลพิเศษ (Special Database) ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย
เปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา 36 ที่นั่ง

2539

เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 256 Kbps
เริ่มให้บริการ Chula Reference Databases
รับมอบและให้บริการด้านอเมริกาศึกษาจาก USIS นับเป็น collection แห่งที่ 58 ของโลก
เปิดบริการศูนย์การศึกษาโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ (CBT)
ให้บริการห้องสตูดิโอถ่ายภาพ
เปิดตัวโครงการนำร่องใช้สมาร์ทการ์ดแทนการใช้บัตร Chulalinet
พัฒนางานสารบรรณเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป INFOMA

2540

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานนิทรรศการภาพเขียนฝีพระหัตถ์ ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์
เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 512 Kbps
ใช้ "สมาร์ทการ์ด" บัตรอัจฉริยะกับการยืมคืน
เปิดบริการ CU Cyber Zone เพื่อการใช้งาน Internet ในรูป Multimedia
ให้บริการฐานข้อมูลกฤตภาคบทความและข่าวออนไลน์
ศูนย์เอกสารประเทศไทยเปิดให้บริการฐานข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS บน LAN

2541

ติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล ในเครือข่าย UniNet
เปิดศูนย์ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เปิดบริการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย

2542

มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายห้องสมุดดิจิตอลจุฬาฯ พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อสารวิ่งด้วยความเร็วสูงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายห้องสมุดดิจิตอล จุฬาฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
เริ่มโครงการ "ศูนย์เอกสารโครงการธนาคารโลก"
เข้าร่วมโครงการ CORC กับ OCLC ในประเทศสหรัฐอมริกา เพื่อการสร้างและใช้ข้อมูลทางบรรณานุกรมของ Website ต่าง ๆ นับเป็นแห่งแรกของประเทศ
พัฒนา Template สำหรับวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
เปิดบริการ NETg ให้นิสิตเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
เปิดบริการ Digital Music Library
นำระบบ Non-Linear Editing (BETACAM SP) มาใช้กับงานผลิตสื่อโทรทัศน์
สร้างฐานข้อมูลและพัฒนา search engine ในการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลพื้นถิ่น (Local Content Database)

2543

เปิดศูนย์กลางการเรียนการสอนทางไกลของธนาคารโลกเป็นแห่งแรกของประเทศ
ใช้โปรแกรม SAP R/3 กับงานสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล
เริ่มใช้โปรแกรม Oracle Financial Application กับงานงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
โครงการเปิดบริการห้องสมุดทุกวันตลอดปี
โครงการจัดทำ Matadata
โครงการ Virtual Exhibition

2544

จัดหาและแนะนำโปรแกรม Web base Learning แก่คณาจารย์เพื่อสนองนโยบาย e-learning ของมหาวิทยาลัย
เริ่มดำเนินการระบบประกันคุณภาพในเดือนมีนาคมแต่งตั้งกรรมการและเตรียมการจัดทำ เอกสารระบบตลอดจนปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพนิทรรศการสัญจรของกลุ่มประเทศยุโรปเหนือ"Beyond Paradise : Nordic Artists Travel East" ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ประเทศของทวีปเอเชียและช่วยจัดนิทรรศการขึ้นอีก 4 แห่งในประเทศ
ร่วมกับฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์สถานทูตอเมริกา จัดการสัมมนาทางไกล เรื่อง "Copyright and Fair Use in the Digital Millennium" ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 4 แห่งทั่วประเทศและ webcasted ไปทั่วโลก
จัดให้มีการเรียนการสอนทางไกล (VC) อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ตลอดปี
พัฒนาบุคลการให้รู้จักวิธีการบริหารจัดการเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดและศูนย์ความรู้ เช่นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสื่อสาร การตลาด และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

2545

เปิดห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการศึกษาแบบ Non-Linear
เปิดตัวฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาระพื้นถิ่น
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิผลระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84.3 จากสำนักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ได้เป็น mirror site ของฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ UNCTAD
ประสานงานการจัดตั้งศูนย์การอบรมภูมิภาค UNCTAD / ITD ในมหาวิทยาลัย
จัดงานพิธีเปิดศูนย์การอบรมฯ ซึ่งฯพณฯนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ UNCTADโดยมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศและทำ webcast ไปทั่วโลก
จัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐสภา
เปิดบริการวันละ 18 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน โดยไม่มีวันหยุด เป็นเวลา 6 สัปดาห์ระหว่างสอบประจำภาคการศึกษา
ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการสัญจร "Who Own's Women's Bodies" โดยศิลปินชาวฟิลิปปินส์
มีระบบสำนักงานอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ

2548

เปิดบริการคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (CUIR)
แนะนำ CUSmart Card พร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่เรื่อง Knowledge Guide : ท่องโลกสารสนเทศกับวิทยบริการมอบแด่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

2549

จัดทำฐานข้อมูลประชาคมวิชาการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Community of Practice )

2551

มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สถาบันวิทยบริการเป็นส่วนงานที่มิใช่ส่วนงานวิชาการ

2552

เปิดบริการระบบ Single Search เป็นห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทย

2553

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาศรมวงษาธิราชสนิท

2554

ได้รับรางวัลด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เข้าร่วมโครงการสร้างขุมพลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน

2555

จัดงานเสวนาเรื่อง“หนังสือเก่า เล่าเรื่องมรดกภูมิปัญญาไทย”
รับมอบตู้หนังสือพระราชทานในวโรกาสพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
ได้รับโล่ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี 2554

2556

งาน "เรารักภาษาไทย "เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เรื่องเรียนรู้ไปกับห้องสมุดยุคใหม่
เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์วิทยทรัพยากร เป็น สำนักงานวิทยทรัพยากร

2557

ย้ายข้อมูลจากระบบ Millennium เข้าสู่ระบบ Sierra
จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 เรื่องการเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี

2558

งาน เปิดเล่ม เล่าเรื่อง "พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์”
จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 3 เรื่องก้าวไปด้วยกัน

2559

ได้รับมอบเอกสารทรงคุณค่าจากอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา และ รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
เปิดบริการ 24 ชั่วโมงเป็นครั้งแรก
เปิดให้บริการ OCLC
เปิดบริการในวันอาทิตย์เป็นครั้งแรก

2560

เจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารห้องสมุด เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เปิดบริการ Learning & Sharing Arena
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (MOU)
เปิดคลังข้อมูลดิจิทัลและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”
เปิดห้องสมุดสาขาแห่งแรก : สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram