Milestone

๒๕๕๙

ได้รับมอบเอกสารทรงคุณค่าจากอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา และ รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

สำนักงานวิทยทรัพยากรได้รับมอบ เอกสารทรงคุณค่าจากอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา และ รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ พร้อมทั้งจัดเสวนา “หนังสือเก่า เล่าเรื่อง” จากใจของผู้มอบ ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องหนังสือหายาก ชั้น ๖ สำนักงานวิทยทรัพยากร


เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมงเป็นครั้งแรก

สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริหารกิจการนิสิตให้เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เมือวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙ น. สำนักงานวิทยทรัพยากรได้มีพิธีเปิด "บริการ ๒๔ ชั่วโมง" ณ ชั้น ๑ สำนักงานวิทยทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ รศ.ดร.อมร เพชรสม รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร


เปิดให้บริการ OCLC

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก WorldShare ILL เครือข่ายบริการยืมระหว่างห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายรวม 149 ประเทศ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Collection ของห้องสมุดในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถยืม ขอสำเนา หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จากห้องสมุดเหล่านั้นได้ตามนโยบายการให้บริการของห้องสมุดแต่ละแห่ง เริ่มเปิดให้บริการในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2559 ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) เข้าใช้บริการได้ที่ https://chula.on.worldcat.org


เปิดบริการในวันอาทิตย์เป็นครั้งแรก

สำนักงานวิทยทรัพยากร เริ่มเปิดบริการในวันอาทิตย์เป็นครั้งแรกโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๙:๐๐-๑๘:๐๐ น. พร้อมขยายเวลาเปิดบริการในวันเสาร์เพิ่มเติมเหมือนเวลาในวันอาทิตย์ เช่นกัน


๒๕๕๘

งาน เปิดเล่ม เล่าเรื่อง "พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์”

งาน เปิดเล่ม เล่าเรื่อง "พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์” ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร ***พบกับการสาธิตการใช้งานโปรแกรมศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก แบ่งปันประสบการณ์การนำธรรมะมาใช้ในการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ อายุรแพทย์ดีเด่นด้านการบริการชุมชนประจำปี ๒๕๕๘ และการเสวนาธรรมะดลใจจากกัลยาณมิตร นำทีมโดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมเปิดใจไปกับ ป๊อด โมเดิร์นด็อก ครูพี่แนน และดีเจเหมียว


จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ ๓ เรื่องก้าวไปด้วยกัน

การประชุมวิชาการสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี ๒๕๕๘ "ก้าวไปด้วยกัน (Library ๒๐๑๕ : Together We Go)" วันที่ ๒๘ -๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ


๒๕๕๗

ย้ายข้อมูลจากระบบ Millennium เข้าสู่ระบบ Sierra

ทำการย้ายข้อมูลจากระบบ Millennium เข้าสู่ระบบ Sierra ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน เวลา ๐๔.๐๐ น.


จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 เรื่องการเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ ๒ เรื่องการเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี (Connecting Knowledge : Library, New Media & Technology) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการจัดการสารสนเทศที่สอดคล้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑


๒๕๕๖

งาน "เรารักภาษาไทย "เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักงานวิทยทรัพยากรจัดงาน“เรารักภาษาไทย”เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี แห่งการสถาปนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนองพระราชดำรัสและพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการธำรงไว้ซึ่งคุณค่าของภาษาไทยและสืบสานการอนุรักษ์ภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑ เรื่องเรียนรู้ไปกับห้องสมุดยุคใหม่

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์วิทยทรัพยากรจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ เรื่องเรียนรู้ไปกับห้องสมุดยุคใหม่(Live and Learn in the Modern Library)ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ เพื่อสนองนโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์วิทยทรัพยากร เป็น สำนักงานวิทยทรัพยากร

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์วิทยทรัพยากร เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานวิทยทรัพยากร


๒๕๕๕

จัดงานเสวนาเรื่อง“หนังสือเก่า เล่าเรื่องมรดกภูมิปัญญาไทย”

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ศูนย์วิทยทรัพยากร จัดงานเนื่องในโอกาสวันกิติยากร ๘ มิถุนายนวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ โดยจัดงานเสวนาเรื่อง“หนังสือเก่า เล่าเรื่องมรดกภูมิปัญญาไทย”เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมรดกภูมิปัญญาของชาติไทย


รับมอบตู้หนังสือพระราชทานในวโรกาสพระราชพิธ๊พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับมอบตู้หนังสือพระราชทานในวโรกาสพระราชพิธ๊พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้วชิราวุธวิทยาลัย จัดสร้างตู้บรรจุหนังสือโดยเสด็จพระราชกุศล พระราชทานแด่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ใบรับมอบตู้หนังสือพระราชทาน/รายชื่อหนังสือในโครงการตู้เฉลิมพระเกียรติ)


ได้รับโล่ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ให้แก่โครงการบ้านนี้มีสุขและศูนย์วิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔๒๕๕๔

ได้รับรางวัลด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ศูนย์วิทยทรัพยากร ได้รับรางวัลด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จากการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานโครงการ BEAT ๒๐๑๐


เข้าร่วมโครงการสร้างขุมพลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ ๘ มีนาคม ศูนย์วิทยทรัพยากร เข้าร่วมโครงการสร้างขุมพลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โครงการ BEAT ๒๐๑๐


๒๕๕๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาศรมวงษาธิราชสนิท

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาศรมวงษาธิราชสนิท ณ สถาบันวิทยบริการ ชั้น ๖ เนื่องด้วยในปี พ.ศ.๒๕๕๑ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)ประกาศยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิทเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาปราชญ์และกวี ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมและราชสกุลสนิทวงศ์จึงร่วมมือกันจัดตั้งอาศรมวงษาธิราชสนิทขึ้น เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิทในด้านวรรณกรรมการศึกษาวัฒนธรรมการต่างประเทศการบริหารราชการแผ่นดินและการแพทย์แผนไทย


๒๕๕๒

เปลี่ยนชื่อจากสถาบันวิทยบริการ เป็น ศูนย์วิทยทรัพยากร

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มีพระราชกฤษฎีกาจัดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิทยบริการ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยทรัพยากร


หอเกียรติยศออนไลน์ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์วิทยทรัพยากร

เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หอเกียรติยศออนไลน์ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์วิทยทรัพยากรเป็นครั้งแรกนับเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านหอเกียรติยศลำดับต้นๆ ของประเทศไทยที่นำเสนอด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เข้าเยี่ยมชมทางออนไลน์สามารถเปิดอ่านเอกสารต่างๆ และชื่นชมภาพแห่งความทรงจำในรูปแบบดิจิทัล ทั้งนี้จะได้จัดทำข้อมูลหอเกียรติยศของปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอื่นๆ ต่อไป


๒๕๕๑

มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สถาบันวิทยบริการเป็นส่วนงานที่มิใช่ส่วนงานวิชาการ

วันที่ ๒๐ มิถุยายน ๒๕๕๑ มีพระราชกฤษฎีกาจัดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยในระยะเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยสถาบันวิทยบริการจัดเป็นส่วนงานที่มิใช่ส่วนงานทางวิชาการ มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรวิชาการอื่นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


๒๕๔๘

แนะนำ CUSmart Card พร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่เรื่อง Knowledge Guide : ท่องโลกสารสนเทศกับวิทยบริการมอบแด่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ สถาบันวิทยบริการ Open House E-Library และแนะนำ CUSmart Card พร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่เรื่อง Knowledge Guide : ท่องโลกสารสนเทศกับวิทยบริการมอบแด่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและจัดทำคู่มือ Welcome to E-Library เผยแพร่ในวันลงทะเบียนแรกเข้าของนิสิตและบัณฑิตศึกษา


๒๕๔๕

เปิดห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการศึกษาแบบ Non-Linear
เปิดตัวฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาระพื้นถิ่น
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิผลระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84.3 จากสำนักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ได้เป็น mirror site ของฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ UNCTAD
ประสานงานการจัดตั้งศูนย์การอบรมภูมิภาค UNCTAD / ITD ในมหาวิทยาลัย
จัดงานพิธีเปิดศูนย์การอบรมฯ ซึ่งฯพณฯนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ UNCTADโดยมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศและทำ webcast ไปทั่วโลก
จัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐสภา
เปิดบริการวันละ 18 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน โดยไม่มีวันหยุด เป็นเวลา 6 สัปดาห์ระหว่างสอบประจำภาคการศึกษา
ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการสัญจร "Who Own's Women's Bodies" โดยศิลปินชาวฟิลิปปินส์
มีระบบสำนักงานอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ

๒๕๔๔

จัดหาและแนะนำโปรแกรม Web base Learning แก่คณาจารย์เพื่อสนองนโยบาย e-learning ของมหาวิทยาลัย
เริ่มดำเนินการระบบประกันคุณภาพในเดือนมีนาคมแต่งตั้งกรรมการและเตรียมการจัดทำ เอกสารระบบตลอดจนปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพนิทรรศการสัญจรของกลุ่มประเทศยุโรปเหนือ"Beyond Paradise : Nordic Artists Travel East" ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ประเทศของทวีปเอเชียและช่วยจัดนิทรรศการขึ้นอีก 4 แห่งในประเทศ
ร่วมกับฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์สถานทูตอเมริกา จัดการสัมมนาทางไกล เรื่อง "Copyright and Fair Use in the Digital Millennium" ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 4 แห่งทั่วประเทศและ webcasted ไปทั่วโลก
จัดให้มีการเรียนการสอนทางไกล (VC) อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ตลอดปี
พัฒนาบุคลการให้รู้จักวิธีการบริหารจัดการเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ของห้องสมุดและศูนย์ความรู้ เช่นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสื่อสาร การตลาด และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายห้องสมุดดิจิตอลจุฬาฯ พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อสารวิ่งด้วยความเร็วสูงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายห้องสมุดดิจิตอล จุฬาฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
เริ่มโครงการ "ศูนย์เอกสารโครงการธนาคารโลก"
เข้าร่วมโครงการ CORC กับ OCLC ในประเทศสหรัฐอมริกา เพื่อการสร้างและใช้ข้อมูลทางบรรณานุกรมของ Website ต่าง ๆ นับเป็นแห่งแรกของประเทศ
พัฒนา Template สำหรับวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
เปิดบริการ NETg ให้นิสิตเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
เปิดบริการ Digital Music Library
นำระบบ Non-Linear Editing (BETACAM SP) มาใช้กับงานผลิตสื่อโทรทัศน์
สร้างฐานข้อมูลและพัฒนา search engine ในการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลพื้นถิ่น (Local Content Database)

๒๕๒๑

มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยบริการ

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๑ มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยบริการ ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน คือ หอสมุดกลาง (จัดตั้งขึ้นเมื่อแรกตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๕๓ หลังจากที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยตั้งอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์) ศูนย์เอกสารประเทศไทย และศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง