หนังสือที่แต่งโดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช 120 Results

No.TitlePublished
1กฎแห่งความช้า2557
2ข้อมูลพื้นฐาน 80 ปี ประชาธิปไตยไทย 2475-25552556
3รัฐกับสังคม : ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม2554
4100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของอำนาจรัฐ และอำนาจการเมือง2554
5เมืองไทยในสิบปีหน้า2552
6รัฐ2552
7การจัดการการพัฒนาระบบราชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นองค์รวม2548
8การบริหารองค์กรและเครือข่ายโดยมืออาชีพแบบ CEO กับการพัฒนาสุขภาพ2547
9ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง2547
10สิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง : ความมั่นคงของรัฐกับความไม่มั่นคงของราษฎร2546
11อนาคตการเมืองกับอนาคตบัณฑิตรัฐศาสตร์2545
12ปฏิรูประบบราชการ2545
13จากรัฐชาติสู่รัฐตลาด : แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐและสังคมในยุคโลกานุวัตร2544
14เพลินไปในโลก ท่องเที่ยวสไตล์ work & tour2544
15ระบบการบริหารจัดการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ที่สอดรับกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : รายงานการวิจัย2543
16วิสัยทัศน์ไทยในสังคมโลก2543
17วิสัยทัศน์ไทยในสังคมโลก [จุลสาร]2543
18การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมและผลกระทบต่อระบบบริหารบ้านเมืองในศตวรรษหน้า2542
19เพลินเพื่อรู้2542
20Portfolio government และ multiple legislative processes : ข้อเสนอในการออกแบบระบบการเมืองและการบริหารใหม่2542
21การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม และผลกระทบต่อระบบบริหารบ้านเมืองในศตวรรษหน้า [จุลสาร]2542
22ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง2541
23การเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา2541
24เพลิน2541
25ชีวิตที่เลือกได้2541
26รัฐ2541
27ทฤษฎีใหม่ : มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด2541
28Good governance กับการปฏิรูปการศึกษา-การปฏิรูปการเมือง2541
29รายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ประเด็นทรัพยากรเพื่อการศึกษา2541
30รายงานการวิจัย ประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ทรัพยากรเพื่อการศึกษา2541
31100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง2541
32การปฏิวัติหลักสูตรการศึกษาไทย : จากแท่งหลักสูตรสู่มณฑลของการเรียนรู้รอบอย่างมีบูรณาการ2541
33ชีวิตที่เลือกได้2540
34วัฒนธรรมคือทุน2540
35ไตรลักษณรัฐกับการเมืองไทย = Three-dimensional state and Thai politics2540
36มัชฌิมทฤษฎี2538
37กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษารัฐ-สังคม ; สยามท่ามกลางกระแสโลกานุวัตร ; เมืองไทยในสิบปีหน้า [จุลสาร]2538
38แผนพัฒนาการเมืองฉบับแรกของไทย : คำกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ 1032538
39อนาคตการเมืองไทย2538
40ประชาธิปไตยกับอนาคตการเมืองไทย2538
41สัตว์การเมืองยุคโลกานุวัตร2538
42ผ่าทางตันการเมืองไทย [จุลสาร]2538
43การปฏิรูปทางการเมือง [จุลสาร]2538
44100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง2538
45ไตรลักษณรัฐกับการเมืองไทย2538
46โลกานุวัตรกับอนาคตของประเทศไทย2537
47การเปลี่ยนแปลงกับความรู้ในยุคโลกานุวัตร2537
48วัฒนธรรมกับการสร้างสังคมการเมืองประชาธิปไตย2537
49สยามสู่ศตวรรษที่ 212537
50งบประมาณจังหวัด2537
51ฟิสิกส์กับการเมืองสู่ทฤษฎีทั่วไปทางการเมือง2537
52กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษารัฐ-สังคม ; สยามท่ามกลางกระแสโลกานุวัตร ; เมืองไทยในสิบปีหน้า2537
53ปัญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย2536
54สิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง : ความมั่นคงของรัฐกับความไม่มั่นคงของราษฎร2535
55ข้อมูลพื้นฐานกึ่งศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย2535
56100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของ อำนาจรัฐและอำนาจการเมือง2535
57รัฐ2535
58บนฝั่งเจ้าพระยา2534
59ฟิสิกส์กับการเมือง : สู่ทฤษฎีทั่วไปทางการเมือง2533
60รัฐกับสังคม : ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม2533
61เอกสารการเมืองการปกครองไทย (พ.ศ. 2417-2477)2532
62สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการวิจัย2532
63คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย2532
64วัฒนธรรมกับการสร้างสังคมการเมืองประชาธิปไตย [จุลสาร]2532
65อยู่เมืองสลัว2531
66การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม2531
67ปัญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย2530
68ทฤษฎีระบบการเมืองไทย : กรอบการวิเคราะห์ไตรลักษณรัฐ2530
69รัฐ2530
70รัฐ2530
71ปาฐกถาเรื่อง ระบบการเมืองไทย : กรอบการวิเคราะห์ไตรลักษณรัฐ [วีดิทัศน์]2530
72การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม2530
73การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ2529
74การเมืองเปรียบเทียบ : ทฤษฎีและแนวความคิด2526
75ภาษากับการเมือง2526
76ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย2526
77ข้อมูลพื้นฐานกึ่งศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย2525
78ยังเติร์กกับทหารประชาธิปไตย : การวิเคราะห์บทบาททหารในการเมืองไทย2525
79การเลือกตั้ง พรรคการเมือง รัฐสภาและคณะทหาร2524
80เทียนวรรณและ ก.ศ.ร. กุหลาบ2524
81ข้อมูลพื้นฐานกึ่งศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย2524
82การเมืองกับการบริหาร2523
83การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย 2411-24752523
84การเมือง2523
85อุดมการทางการเมือง2523
86ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ กับการเมืองไทย2523
87เทียนวรรณและ ก.ศ.ร. กุหลาบ2522
88การเมืองกับการบริหาร2522
89ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทหารและการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐสภา (2515-2521) : รายงานการวิจัยในโครงการข้อมูลพื้นฐาน2521
90รัฐธรรมนูญ2521
91การเมืองกับการบริหาร2520
92การวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 25182520
93ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารของไทย ศึกษาเฉพาะกรณีสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2512 : รายงานการวิจัย2520
94ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ กับการเมืองไทย2520
95การวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2518 เล่ม 1 และเล่ม 2 : รายงานการวิจัย2520
96การเมือง-การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย (พ.ศ. 1893-2475)2519
97ศักดินากับพัฒนาการของสังคมไทย2519
98ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ กับการเมืองไทย2519
99วิชาลัทธิการเมือง ส. 0332519
100เอกสารการเมือง-การปกครองของไทย พ.ศ. 2417-24772518
101กลไกรัฐสภา2518
102ความคิดอิสระ รวมบทความทางการเมือง ระหว่างปี 2511 - 25162517
103โต้ท่านปรีดี2517
10414 ตุลา คณะราษฎร์กับกบฎบวรเดช2517
105การปฏิรูปรัฐสภา : ข้อเสนอเบื้องต้นในการปรับปรุงรัฐสภาไทย2517
106อุดมการทางการเมือง2517
107สรรนิพนธ์ของเทียนวรรณ2517
108รัฐธรรมนูญสำหรับชาวบ้าน2516
109การพัฒนาองค์การของฝ่ายนิติบัญญัติ2516
110พาราสาวัตถี : รวมบทวิจารณ์สังคม-การเมืองไทย2516
111สัตว์การเมือง2514
112แผนพัฒนาการเมืองฉบับแรกของไทย : คำกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง ร.ศ.1032513
113เที่ยวรอบโลก ตอนเที่ยวนิวซีแลนด์ และเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้2512
114การเมือง-การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย (พ.ศ. 2411-2475)
115แนวคิดและมาตรการในการเสริมสร้างบทบาทของกลุ่มในระบอบปการปกครองแบบประชาธิปไตย
116กึ่งศตวรรษของการเมืองไทย
117การเมืองคืออะไร? [จุลสาร]
118ความคิดทางการเมืองการปกครองไทยโบราณ
119ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพระปกเกล้าฯ
120หมู่บ้าน ราชการ และการพัฒนา