หนังสือที่แต่งโดย เสริน ปุณณะหิตานนท์ 10 Results

No.TitlePublished
1การจูงใจทางสังคม2560
2แรงจูงใจ2560
3พัฒนาการของแนวคิดแรงจูงใจ การจูงใจ และการจูงใจทางสังคม2560
4การกระทำผิดในสังคม : สังคมวิทยาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน2558
5ประชาธิปไตย : Revisited2554
6โลกปริทรรศน์กับการดำเนินชีวิตของเยาวชน2524
7การกระทำผิดในสังคม สังคมวิทยาอาชญากรรม และพฤติกรรมเบี่ยงเบน2523
8การสำรวจทัศนคติของเยาวชนไทยที่มีต่อยาเสพติด และการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการป้องกันและให้การศึกษา2521
9โลกทรรศน์ทางการเมืองและพฤติกรรม ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง2520
10การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้โทษในประเทศไทย และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน2517