หนังสือที่แต่งโดย นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, 2404-2474 40 Results

No.TitlePublished
1นรางกุโรวาท2558
2โคลงลิลิตสุภาพ มหามกุฏราชคุณานุสรณ์2556
3พระราชพงศาวดารพม่า2550
4โคลงลิลิตมหามกุฏราชคุณานุสรณ์2547
5เพลงจากละครร้อง "สาวเครือฟ้า" [Sound recording]2543
6นิราศไทรโยค2518
7ประดิษฐานพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย. และ, นิยายเรื่อง ตาม่องล่าย2508
8พระราชพงศาวดารพม่า เล่ม1-72505
9พงศาวดารไทยใหญ่2505
10พระราชพงศาวดารพม่า2505
11พงศาวดารไทยใหญ่2505
12นิราศนราธิป นิราศเมืองไทยไปรอบโลก ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และดุษฏีมาลา2504
13วรวรรณดนุช2502
14มหามกุฏราชคุณานุสรณ์2495
15กลอนทรงอำนวยพรและสรรเสริญ2474
16นิราศนราธิป เรียกดุษฏีจารึกแหลมมะลายู พ.ศ. 24712472
17คำกลอนเรื่องสิทธิเสรีแลสมภาพตามธรรมชาติกับเรื่องอ่านเล่นชื่อลูกอินทร์แลบทเสภารำเรื่องอาลัสะนัม2472
18โคลงลิลิตสุภาพ ตำรับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เมื่อพุทธศก 24682472
19นิราศนราธิปฯ เรียกดุษฏีจารึกไปปักษใต้ พุทธศก 24712472
20ขัตติยานุสรณ์; แล, ปัญจาภิณหะปัจจะเวกขน์; กับ, อัฏฐะโลกะธัมม์2471
21คำฉันท์มงคลมหาสมัยสมาคม ทรงนิพนธ์สำหรับดุษดีอำนวยในวันเถลิงพุทธศก 24712471
22โคลงสุภาพ เรื่องนิราศชะอำ ฝีพระโอษฐ์ กรมพระนราธิปฯ2471
23คำฉันท์ดุษดีสังเวย กล่อม แลกาพย์ขับไม้ บำเรอ พระเศวตคชเดชน์ดิลกฯ2470
24โคลงลิลิตสุภาพ มหามกุฏราชคุณานุสรณ์2469
25โคลงลิลิตมหามงกุฏราชคุณานุสรณ์2469
26บาญชีมหามกุฎราชสันติวงศ์ พุทธศก 24682468
27วรวรรณดนุช2468
28อุทานยวนถวิล เป็นปติทิน นราธิปฯ2468
29โคลงสุภาพ อุทาน ยวนถวิล.2467
30ประชุมนิทานกระทู้2466
31ตำนานพระแท่นมนังคสิลาบาต ปฐมภาค เปนโคลงลิลิตดั้น เรื่องเริ่มสร้างขึ้นเปนพระแท่นทรงอนุศาสน์ของสมเด็จพระร่วงเจ้า รามกำแหง กรุงสุโขทัยราชธานี แคว้นเหนือ ณ ปีมเสง พ.ศ. 18482463
32อุทาน ยวนถวิล เป็น ปติทิน นราธิป2463
33เฉลิมเกียรดิ์กษัตรี คำฉันท์2462
34ราชพงศาวการ พระเจ้าอโศก มหากุศล พุทธราชาธิราช จอมชมพูทวีป เล่ม 12457
35พระราชพงศาวดารพม่า เล่ม 12457
36พงศาวดารไทยใหญ่2457
37พระราชพงศาวดารพม่า (เล่ม 7-13)2456
38โคลงลิลิตดั้นตำนานพระพุทธบาท2456
39พงศาวดารไทยใหญ่
40โคลงลิลิตดั้นตำนานพระพุทธบาท สรรเสริญพระเกียรติ