หนังสือที่แต่งโดย จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411 97 Results

No.TitlePublished
1พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร2555
2พระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : สำเนา ถอดความ และคำแปล ฉบับที่มูลนิธิจุลจักรพงษ์บุญนิธิมอบให้เป็นสมบัติของหอสมุดแห่งชาติ2550
3รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 42548
4รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 42548
5รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2548
6รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 [Electronic resource]2548
7รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 [Electronic resource]2548
8ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี2547
9ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทย2547
10สวดมนต์ ตัวอริยกะ2547
11ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย และ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาคปกิณกะ2547
12เสด็จประพาสคลองแสนแสบ2545
13พระบรมราชาธิบายและคาถาตำนานพระแก้วมรกต พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (คัดจากหนังสือศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม ๔ ) ของกรมศิลปากร2542
14ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หมวดวรรณคดีและหมวดโบราณคดี. และ ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 ภาคปกิณกะ2541
15พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2521
16จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พ.ศ.2411 (ปลายรัชกาลที่ 4-ต้นรัชกาลที่ 5) และบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามเดินดง2517
17ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี2515
18ว่าด้วยการในพระพุทธศาสนา และ คาถาธรรมบรรยาย2514
19สำเนาและคำแปลพระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับที่มูลนิธิจุลจักพงษ์บุญนิธิมอบให้เป็นสมบัติของหอสมุดแห่งชาติ2514
20พระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2514
21ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในรัชกาลที่ 4. ภาค 22512
22ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทย ภาค 22512
23ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4. หมวดปกิณณกะ. ภาค 22512
24พระบรมราชาธิบาย อธิกมาส อธิกวาร และปักขคณนาวิธี2511
25พระบรมราชาธิบาย อธิกมาส อธิกวาร และปักขคณนาวิธี2511
26สุนทราปกาสิทธิ์2507
27พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเถลิงถวัลยราชสมบัติรวม 4 ฉบับ : สำเนาและคำแปล2507
28พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2506
29พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมครั้งที่ 52505
30ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย รวม 2 หมวด2505
31ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2405-24082504
32ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2401-24042504
33ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2408-24112504
34ประชุมประกาศรัชกาลที่ 42504
35ตำนานพระแก้วมรกต2504
36ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2394-24002503
37พระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์2501
38ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย2501
39พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมครั้งที่ 12496
40ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา2496
41พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว2496
42พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมครั้งที่ 12496
43ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4. ภาคปกิณณกะ. ภาค 12493
44คำแปลมนุษยธรรม 4 ประการ2478
45โมกขุปายคาถา2476
46จิตตะลักขโณบาย2475
47ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 4 หมวดโบราณสถานและโบราณวัตถุ2475
48สำเนาแลคำแปลพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเถลิงถวัลยราชสมบัติ รวมในสมุดนี้ 4 ฉะบับ2475
49พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช2475
50ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 3 หมวดราชจารีตโบราณ2474
51สำเนาแลคำแปลพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอนแรกเสวยราชสมบัติ รวมในสมุดนี้ 3 ฉบับ2474
52พระบรมราโชวาทภาษามคธและคาถาธรรมบรรยาย2473
53มนุษยธรรม 4 ประการ2473
54พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลอกจากจำนวนรวมครั้งที่ 3 ที่ 4 แลเพิ่มเติมอีก2473
55พระราชหัตถเลขา รวมครั้งที่ 42473
56ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 2 หมวดราชประเพณีโบราณ2473
57ว่าด้วยการในพระพุทธศาสนา พิมพ์ตามฉบับหนังสือวชิรญาณวิเศษ พ.ศ. 24322472
58ว่าด้วยการในพระพุทธศาสนา พิมพ์ตามฉบับหนังสือวชิรญาณวิเศษ พ.ศ. 24322472
59คาถาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนามพระราชโอรส ธิดา2472
60ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1 หมวดวรรณคดี2472
61มนุษยธรรม 4 ประการ2470
62พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมครั้งที่ 62470
63ตำนานพระสายน์วัดสระปทุม2470
64ปฐมวงศ์ : พระบรมราชมหาจักรีกษัตริย์สยาม2470
65ยุตตายตตปฎิปตติอกนี กำหนดข้อปฎิบัติที่ควรแลไม่ควร2470
66พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมครั้งที่ 42469
67พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมครั้งที่ 52469
68ตำนานพระสายน์ วัดสระปทุม2469
69พระสมณสาสน์.2469
70พระสมณสาสน์2469
71คาถาธรรมบรรยาย2468
72พระบรมราชานุศาสนี ในพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งยังทรงผนวช2468
73สมณศาสน พระเถระธรรมยุติกา มีไปยังลังกาทวีป2468
74จดหมายเหตุระยะทางเสด็จหัวเมืองทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษามคธ เมื่อเสด็จธุดงค์ในปีมะเส็ง พ.ศ.23762468
75พระบรมราโชวาทภาษามคธ2468
76สวดมนต์พระราชนิพนธ์2467
77คาถาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนามพระราชโอรส ธิดา2467
78ตำราอธิกมาศ อธิกวาร และ ปักขคณะนา2467
79พระราชปรารถในพระบาทฯ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องงารบรมบรรพต ณ ท้องสนามหลวง กับเรื่องงารพระเมรุ กรมพระพิทักษเทเวศร แล พระองค์เจ้าหญิงใย2466
80ธรรมวิธีนมัสการ2465
81พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวรวมครั้งที่ 32465
82พรหมจริยกถา2465
83พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมครั้งที่ 22464
84คาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย2464
85เรื่องพระราชสาส์น : พระบรมราชาธิบายในรัชกาลที่ 42463
86บทเบิกโรงลครหลวง2463
87วิธีรักษาพรหมจรรย์ แล สังเวคคาถา2462
88พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมครั้งที่ 12462
89ประกาศการเสด็จประพาศหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตก เมื่อปีมะแม พ.ศ. 24022462
90จาฤกวัดราชประดิษฐ2461
91อุโบสถศีลกถา2459
92อุโบสถศึลกถา และนิบาตชาดก เอกนิบาตสามวรรค ภาค 22459
93พระบรมราชานุสาศน์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า2459
94พระคาถาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 คือพระคาถาเรื่องพระราชพงษาวดารย่อกรุงรัตนโกสินทร์พิศดารในรัชกาลที่ 4 คาถาตำนานพระแก้วมรกฎ คาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย และโบราณคดีสโมสรชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2457
95ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2457
96สำเนาพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประกาศพระราชทานพรแก่ผู้ที่ได้ฉลองพระเดชพระคุณ ในการเฉลิมพระชนม์พรรษาคำรบ 60 ปี เมื่อปีชวด ฉศก จ.ศ. 12262452
97พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เปนเรื่องคำสอน ให้ผู้ปฎิบัติรู้ในทางที่ชอบ2448