หนังสือที่แต่งโดย อิสระ สุวรรณบล 19 Results

No.TitlePublished
1การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัย : รายงานการวิจัย2540
2องค์การเรียนรู้ [จุลสาร] : เอกสารประกอบการบรรยาย 31 มีนาคม - 3 เมษายน 25402540
3ทฤษฎี/หลักการของการจัดการ [จุลสาร] : เอกสารประกอบการบรรยาย 3-6 กุมภาพันธ์ 25402540
4การรื้อปรับระบบการจัดการ [จุลสาร] : เอกสารประกอบการบรรยาย 24-27 มีนาคม 25402540
5องค์กรข้ามชาติ [จุลสาร]2540
6Corporate Culture [จุลสาร] : เอกสารประกอบการบรรยาย 3-6, 17-20 พฤศจิกายน 25402540
7กลโกงการเลือกตั้ง2535
8การบริหารรัฐวิสาหกิจไทย2532
9รัฐวิสาหกิจไทย2532
10ปัญหาหนี้ค้างชำระค่าน้ำมัน ปตท. และการแก้ไขปัญหาการบริการ ขสมก2532
11รายงานการศึกษาเรื่อง รายงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ2529
12รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร 25452528
13รายงานการวิจัย รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร 25452528
14คู่มือการวางแผนวิสาหกิจ [จุลสาร]2526
15สถานการณ์รัฐวิสาหกิจในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน2523
16ราชการไทย : วิวัฒนาการและการวิเคราะห์2519
17พฤติกรรมการบริหาร : ทฤษฎีและการประยุกต์2519
18การบริหารนครหลวง : ปัญหาและข้อคิดเห็นในการศึกษาวิจัย2515
19การเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา2507