หนังสือที่แต่งโดย เทียนฉาย กีระนันทน์ 48 Results

No.TitlePublished
1หนึ่งร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : เล่าเรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย2560
2ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ เรื่อง ประชากรกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต2559
3ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ เรื่อง จะพัฒนาคุณภาพคนไทยอย่างไรให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง2555
4สังคมศาสตร์วิจัย2544
5บทบาทของมหาวิทยาลัยในการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ : อกสารประกอบการสัมมนา วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2544 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม2544
6บันทึกจดหมายเหตุ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 25402544
7บันทึกจดหมายเหตุ กรณีที่ดินให้กรมพลศึกษาเช่าใช้ประโยชน์2543
8บันทึกจดหมายเหตุ กรณีที่ดินให้กรมพลศึกษาเช่าใช้ประโยชน์ (ประมวลสรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์)2543
9บันทึกจดหมายเหตุ รวมบทความและคำบรรยาย (เมษายน 2539-มีนาคม 2543)2543
10บันทึกจดหมายเหตุ โครงการดาราภิรมย์2543
11บันทึกจดหมายเหตุ สถานภาพของสถาบันวิจัยและการปฏิรูป2543
12บันทึกจดหมายเหตุ กรณีเกี่ยวกับที่ดินมหาวิทยาลัย2543
13บันทึกจดหมายเหตุ รวมบทความและคำบรรยาย (เมษายน 2539-มีนาคม 2543)2543
14บันทึกจดหมายเหตุ โครงการดาราภิรมย์2543
15บันทึกจดหมายเหตุ รวมบทความและคำบรรยาย (เมษายน 2539-มีนาคม 2543)2543
16บันทึกจดหมายเหตุ กรณีเกี่ยวกับที่ดินมหาวิทยาลัย2543
17บันทึกจดหมายเหตุ สถานภาพของสถาบันวิจัยและการปฏิรูป2543
18บันทึกจดหมายเหตุ กรณีที่ดินให้กรมพลศึกษาเช่าใช้ประโยชน์2543
19บันทึกจดหมายเหตุ กรณีที่ดินให้กรมพลศึกษาเช่าใช้ประโยชน์ (ประมวลสรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์)2543
20สังคมศาสตร์วิจัย2541
21เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : การพัฒนาสุขภาพอนามัยในประเทศไทย2541
22เศรษฐกิจการเงินสาธารณสุข2539
23ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ : เอกสารวิจัยส่วนบุคคล ลักษณะวิชา เศรษฐกิจ2539
24สังคมศาสตร์วิจัย2539
25การเงินอุดมศึกษา2538
26เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : การพัฒนาสุขภาพอนามัยในประเทศไทย2537
27สังคมศาสตร์วิจัย2537
28การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2534
29วิถีใหม่ในการจัดการศึกษาของชาติ2532
30แผน โครงการ และงบประมาณ : อีกแนวทางหนึ่งสำหรับการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ2531
31กรุงเทพมหานคร 25452530
32การลงทุนทางการศึกษาในประเทศไทย2530
33ประชากรศาสตร์ : หลักและการวัดสำหรับนักเศรษฐศาสตร์2528
34อุปสงค์ต่อบุตร : การเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษ2527
35สังคมศาสตร์วิจัย2527
36ประชากรศาสตร์ : หลักและการวัดสำหรับนักเศรษฐศาสตร์2526
37เศรษฐศาสตร์ประชากร2526
38สังคมศาสตร์วิจัย2525
39การวิจัยเพื่ออนาคต2525
40สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร2525
41ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างการเจริญพันธ์ รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร : รายงานการวิจัย2524
42การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและวิธีบริหารงานบุคคล เน้นหนักเฉพาะการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ : รายงานการวิจัย2524
43การประยุกต์การวิเคราะห์ถดถอยในการวิจัยเชิงประจักษ์2524
44หลักเศรษฐศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์มหภาค2524
45การวางและจัดทำโครงการของรัฐ และการวิเคราะห์เงินต้นทุนผลได้2524
46เศรษฐศาสตร์: ทรัพยากรมนุษย์และกำลังคน2519
47การเพิ่มประชากรกับการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย2517
48แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์-ประชากรนครหลวง2515