หนังสือที่แต่งโดย สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 7 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคใต้และภาคกลาง2541
2การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2538
3การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัยในประเทศไทย2536
4ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้การทำหมันของคู่สมรส ในเขตชนบทของภาคกลาง พ.ศ. 25352535
5ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้การทำหมันของคู่สมรส ในเขตชนบทของภาคเหนือ พ.ศ. 25322532
6ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้การทำหมันของคู่สมรส ในเขตชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 25302531
7การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท2513