หนังสือที่แต่งโดย มานิต บุญประเสริฐ 3 Results

No.TitlePublished
1รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ : รายงานการวิจัย2546
2การศึกษาความมุ่งหมายของมัธยมศึกษาไทย2513
3คู่มือครูภาษาอังกฤษรายวิชา อ015-อ016 ภาษาอังกฤษ 5-6 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) = English for a chnging world book 6