หนังสือที่แต่งโดย บุญชนะ อัตถากร 22 Results

No.TitlePublished
1บันทึกนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย กับประชาธิปไตยสายกลาง2537
2การปฏิวัติของคณะ รสช. 2534 กับประชาธิปไตย2536
3พระพุทธศาสนา ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างไร2534
4ประสบการณ์และความคิด2534
5บันทึกของฑูตไทย2533
6ชีวิตและความฝัน2529
7บันทึกวิเคราะห์และวิจารณ์ 16 นายกรัฐมนตรีไทย2526
8บันทึก วิเคราะห์และวิจารณ์ 16 นายกรัฐมนตรีไทย = 16 Prime Ministers of Thailand : personal recollections2526
9บันทึกของรัฐมนตรีเศรษฐการ2518
10วิชาเศรษฐกิจและการบริหารการคลัง2516
11การคลัง เศรษฐกิจและการบริหาร2516
12การบริหารกับคอมพิวเตอร์2515
13ประสพการณ์และความคิด : รวมคำบรรยายและบทความ 2513 ของ บุญชนะ อัตถากร2514
14บันทึกของทูตไทย = A collection of Mr. Bunchana Atthakor's memoir during his ambassadorial a assignment to the United States of America, December 11, 1967-March 21, 19692514
15ประสบการณ์และความคิด : รวมคำบรรยายและบทความ 25122513
16อนาคตของคนไทย2512
17พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย2508
18การคลัง (หัวข้อหลักวิชา, เศรษฐกิจ, และการบริหาร)2508
19องค์การของรัฐบาลเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทย2505
20การคลัง เศรษฐกิจและการบริหาร2503
21การบริหารและเศรษฐกิจการคลัง2502
22ทฤษฎีการเมืองและการปกครอง หัวข้อเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย2501