หนังสือที่แต่งโดย จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ 19 Results

No.TitlePublished
1สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับกระทรวงมหาดไทย2556
2สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับกระทรวงมหาดไทย2545
3การปกครองท้องที่ต่างวัฒนธรรม : สถานการณ์ในบริเวณ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข : รายงานการวิจัย2530
4การบริหารงานพัฒนาชนบท2527
5สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับ กระทรวงมหาดไทย2527
6รายงานการศึกษาเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสภาตำบล2524
7การพัฒนานโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยในชุมชนหนาแน่น2524
8แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาชนบท2523
9แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาชนบท2522
10ลำพูน : เมืองบริวารของเชียงใหม่? โครงการที่รอการตัดสินใจของรัฐบาล2520
11ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล : กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร2519
12รายงานวิจัยเรื่อง สภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเคหสงเคราะห์แบบแฟลตของรัฐ : ดินแดน ห้วยขวาง2518
13เทศบาลนครกรุงเทพกับการพัฒนาในช่วง พ.ศ. 2503-2514 : วิเคราะห์นโยบายและการดำเนินงานการจัดงบประมาณ2518
14บุคคลชั้นนำ โครงสร้างแห่งอำนาจและการเมืองในชุมชนไทย2515
15บุคคลชั้นนำ โครงสร้างแห่งอำนาจและการเมืองในชุมชนไทย2515
16บุคคลชั้นนำ โครงสร้างแห่งอำนาจและการเมืองในชุมชนไทย2513
17สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับ กระทรวงมหาดไทย2506
18สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับกระทรวงมหาดไทย2505
19การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย : ข้อมูลทางสถิติของเทศบาล พ.ศ. 2522