หนังสือที่แต่งโดย ศิบดี นพประเสริฐ 4 Results

No.TitlePublished
1ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย = Human trafficking problems in Thailand [จุลสาร]2559
2การค้ามนุษย์ในไทย = Human trafficking in Thailand2558
3อนาคตศึกษา = Futures Studies2554
4การปฏิบัติของไทยต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานข้ามชาติภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน2552