หนังสือที่แต่งโดย กัญจนา จรรยารักษ์ 5 Results

No.TitlePublished
1วารสารวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย Scientific serials in Thai libraries2542
2รายชื่อฐานข้อมูลซีดีรอม และฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเองในห้องสมุดเฉพาะและศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2540
3ทำเนียบห้องสมุดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย2535
4ทำเนียบห้องสมุดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย2526
5ทำเนียบห้องสมุดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย2522