หนังสือที่แต่งโดย Uthai Hiranto 3 Results

No.TitlePublished
1Muslim in Thailand = มุสลิมในประเทศไทย1978
2Government Officials: Why Corrupt = ข้าราชการ : ทำไมคอรัปชั่น1976
3A Technical Article on the Kamnan and the Puyaiban = บทความทางวิชาการเกี่ยวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน1970