หนังสือที่แต่งโดย Paitoon Rodvinij 2 Results

No.TitlePublished
1An Economic Analysis of Experimental Results of Fertilizer Use in Increasing Yield of New Corn Variety = การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของผลการทดลองใช้ปุ๋ยในการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดพันธุ์ใหม่1976
2An Analysis of Location and Size of Paddy Ware Houses and Paddy Surplus for Storage to Solve Paddy Price Problem = การวิเคราะห์หาที่ตั้งและขนาดของคลังสินค้าข้าวและปริมาณส่วนเกินที่ต้องการเก็บรักษา เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าว1976