หนังสือที่แต่งโดย เสถียร วิชัยลักษณ์ 75 Results

No.TitlePublished
1รวมกฎหมายป่าไม้2529
2พระราชบัญญัติ ควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ พ.ศ. 25052528
3พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 25252526
4พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 (ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติเทศบาล และประกาศของคณะปฏิบัติ แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับแล้วพร้อมด้วย กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ2525
5พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 พร้อมด้วย พระราชบัญญัติและประกาศของคณะปฏิวัติแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.จ. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และ หลักสูตรการสอบคัดเลือกฯ2524
6พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศง 2503 พร้อมด้วยประกาศของคณะปฏิวัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับบันทึกเรื่องเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า2524
7พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 พร้อมด้วยกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.นี้ และ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 323 กับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3272523
8ประมวลรัษฎากร : แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และ ประกาศของคณะปฏิวัติ พร้อมด้วย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและประกาศกรมสรรพากร ออกตามความในประมวลรัษฎากร2521
9พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 24942521
10พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 24992521
11ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่างด้วยการลาออกของช้าราชการ พ.ศ. 25202521
12พระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช 2482 พร้อมด้วย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฏีกา ประกาศของคณะปฏิวัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้กับพระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พ.ศ. 24812520
13พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติและประกาศของคณะปฏิวัติแก้ไขเพิ่มเติม กฏกระทรวงและประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้2520
14พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติ และ ประกาศของคณะปฏิวัติแก้ไขเพิ่มเติม กฏกระทรวง และ ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขออกตามความในพระราชบัญญัตินี้2520
15พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 25182520
16พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 24792520
17พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 พร้อมด้วย พระราชบัญญัติและประกาศของคณะปฏิวัติ...2519
18กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25182519
19พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 25072519
20พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2506 พร้อมด้วย ประกาศของคณะปฏิวัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศกระทรวงเกษตร ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้2519
21พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 25062519
22พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติ และ ประกาศของคณะปฏิวัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กับคำสั่งกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัตินี้2519
23ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน2519
24พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.25182519
25เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพฯ เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2483 พร้อมด้วยเทศบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม และเทศบัญญัติ เรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้2518
26รวมรัฐธรรมนูญฉบับแรกถึงปัจจุบัน2518
27พระราชบัญญัติ ควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ พ.ศ. 25052518
28พระราชบัญญัติป้องกัน และ ระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 พร้อมด้วย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม กฏ และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 24952518
29พระราชบัญญัติ สัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 พร้อมด้วยกฎและประกาศกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้2518
30พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 25172518
31ประมวลกฏหมายที่ดิน2517
32พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 24992517
33พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.25112517
34ประมวลกฏหมายที่ดิน2517
35รวมรัฐธรรมนูญฉบับแรกถึงปัจจุบัน2516
36พระราชบัญญัติ ตามช้าง รัตนโกสินทรศก 1272516
37พระราชบัญญัติ สำหรับรักษาช้างป่า พุทธศักราช 24642516
38ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-62514
39รวมกฎหมายป่าไม้2514
40รวมประกาศของคณะปฏิวัติ (17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2514)2514
41พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 25022514
42พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง มหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้2512
43พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 24762511
44รวมกฎหมายศุลกากร ภาค 2 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 พรบ. อนุมัติพระราชกำหนด 2503 พร้อมด้วย พรบ. ลดอากรขาเข้าสำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม2511
45พระราชบัญญัติ บำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 25092509
46พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงและประกาศ กระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัตินี้2507
47เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพฯเรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2483 พร้อมด้วยเทศบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม และเทศบัญญัติ เรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้2506
48พรบ. สุรา 2493 พร้อมด้วยพระราชกำหนดสุรา แก้ไขเพิ่มเติม กฏกระทรวง ระเบียบ และคำสั่งกระทรวงการคลัง ประกาศ กับคำสั่งกรมสรรพสามิต นิติเวชช์2506
49รวมกฎหมายศุลกากร ภาค 1 พรบ. ศุลกากร 2469 พร้อมด้วย พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ประกาศ และสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวด้วยการศุลกากร2504
50พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้2501
51รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 24952501
52ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 - 6 พร้อมด้วย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ร.บ. ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม กฎและประกาศกระทรวงฯ2501
53รวมกฎหมายสาธารณสุข2501
54พระราชกฤษฏีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ พ.ศ. 25002500
55พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม2500
56ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 24992500
57พระราชบัญญัติกักกันผู้มีสันดานเป็นผู้ร้ายพุทธศักราช 24792499
58พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความในศาลแขวง2499
59พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฏีกามอบอำนาจบางอย่างตามประราชบัญญัติประถมศึกษาให้แก่เทศบาล พ.ศ. 2479 และประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่2498
60พระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. 2497 พร้อมด้วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะของวิทยาลัยวิชาการศึกษา2498
61พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492, พ.ศ. 2498 พร้อมด้วยอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชยยศึกลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 24922498
62พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อความเป็นธรรมเแก่สังคม พ.ศ. 24972497
63พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พุทธศักราช 2486 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชฤษฏีกาเพิ่มแผนกวิชาในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์2496
64พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรพุทธศักราช 24862496
65พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พุทธศักราช 2486 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชกฤษฏีกาออกตามความในพระราชบัญญัตินี้2496
66พระราชบัญญัติควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตว์ซึ่งเป็นภัย พุทธศักราช 2475 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตว์ ซึ่งเป็นภัย พ.ศ. 2490 และ กฎกระทรวงออกตามในพระราชบัญญัติ2496
67กฎบัตรสหประชาชาติ กับ ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน2496
68พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 24952495
69รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2475) พร้อมด้วยรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม2494
70พระราชบัญญัติดัดสันดานคนจรจัดและคนที่เคยต้องโทษหลายครั้ง2493
71ความตกลงว่าด้วยการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลนานาประเทศ (สหรัฐอเมริกา - เนเทอร์แลนด์ - สวิเดน - เดนมาร์ก - นอรเว - ลังกา)2493
72ประมวล ข้อบังคับและระเบียบการราชทัณฑ์2492
73พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางพวก พร้อมด้วยกฏกระทรวงมหาดไทยและข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ออกตามในพระราชบัญญัตินี้2491
74ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 พร้อมด้วย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฏหมายอิสลาม กฎและประกาศกระทรวง
75ประมวลรัษฎากร