หนังสือที่แต่งโดย ไข่มุก อุทยาวลี 5 Results

No.TitlePublished
1การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสังคมพหุลักษณ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The research and development of the curriculum in social studies for pluralistic society in southern border provinces2556
2หลักสูตรเพื่อสังคมพหุลักษณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา พุทธศักราช 2556 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์2556
3การวิจัยประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองปัตตานีเพื่อการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2550
4การศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ประเภทตำนานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย2550
5การอนุรักษ์สมุดไทยภาคใต้เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น = The conservative of Southern Thai book for the study of history and local cultures2547