หนังสือที่แต่งโดย สุษม ศุภนิตย์ 7 Results

No.TitlePublished
1คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการตลาด = Law on marketing2553
2คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2552
3คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา2550
4คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด2550
5คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด2548
6คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด2546
7กฎหมายเกี่ยวกับการตลาด = Law on marketing (รหัลวิชา 3404435)2546