หนังสือที่แต่งโดย สุทธิพล ทวีชัยการ 2 Results

No.TitlePublished
1การกำหนดความผิดฐานขัดขวางความยุติธรรม (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 23) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2548
2การคุ้มครองพยานและการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย : อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 24, 25 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2548