หนังสือที่แต่งโดย จตุรงค์ พูลทวี 2 Results

No.TitlePublished
1การคัดเลือกราเอคโตไมคอร์ไรซาที่ทนโลหะหนัก2552
2การใช้กลุ่มแบคทีเรียจากใบมะขามที่แยกโดยใช้ไพรีน ในการย่อยสลายเบนโซ[เอ]ไพรีน และน้ำมันตีเซล2548