หนังสือที่แต่งโดย วิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์ 2 Results

No.TitlePublished
1ความตกลงเรื่องการจัดซื้อโดยรัฐภายใต้ WTO = WTO agreement on government procurement : GPA2550
2การใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการกระจายรายได้ของครัวเรือน/bกรณีศึกษาจังหวัดลำปาง/ case study of Lampang Province / Wiwadh Kengthanomsak2547