หนังสือที่แต่งโดย ปานใจ ธารทัศนวงศ์, ผู้วิจัย 3 Results

No.TitlePublished
1แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักบริหาร : รายงานการวิจัย2548
2โครงการนำเสนอความรู้ด้าน e-Culture โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ2547
3โครงการพัฒนาระบบ e-Culture กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง2547