หนังสือที่แต่งโดย การสัมมนาเรื่อง FTA: ประเทศไทยจะได้อะไร (2547 : รัฐสภา กรุงเทพฯ) 2 Results

No.TitlePublished
1ความคืบหน้าการจัดทำเขตการค้าเสรีของไทย : เอกสารประกอบการสัมมนา วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2547 ณ ห้องประชุม 313-318 อาคาร 2 รัฐสภา กรุงเทพฯ2547
2การค้าระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่ม BIMSTEC : เอกสารประกอบการสัมมนา วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2547 ณ ห้องประชุม 313-318 อาคาร 2 รัฐสภา กรุงเทพฯ2547