หนังสือที่แต่งโดย Supatra Pecharamuni 2 Results

No.TitlePublished
1Incentives and Factors Affecting Desire for a Family of 2 Children of the Thai Urban and Rural Families = สิ่งจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบุตร 2 คนของครอบครัวไทยในเขตเมืองและเขตชนบท1982
2The Related Effects of Past Corrupt Practices to the Corrupt Practices of Thai Bureaucrats Today = ผลสืบเนื่องของฉ้อราษฎร์บังหลวงในอดีตที่มีต่อการคอรัปชั่นของข้าราชการไทยในปัจจุบัน1975