หนังสือที่แต่งโดย ชุลีพร ศิลวัตร 2 Results

No.TitlePublished
1ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบค้นวัสดุสารนิเทศของผู้ใช้ห้องสมุด วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี : รายงานการวิจัย2548
2ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอน วิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด2547