หนังสือที่แต่งโดย Kadir, Mohamed A 2 Results

No.TitlePublished
1Research Report on the Role of Home, Circular Education and Religious Institutions Toward Moral Cultivation for the Nation Youth = รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของสถาบันครอบครัว การศึกษา และศาสนาต่อการปลูกฝังจริยธรรมแก่เยาวชน1987
2Comparative Adult Education U.S.A.-Thai1977