หนังสือที่แต่งโดย รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ 6 Results

No.TitlePublished
1ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎียอมรับคุณสมบัติ : รายงานการวิจัย2560
2คู่มือครูคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเกม2555
3การศึกษาผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้สึกเชิงจำนวน และทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ : รายงานการวิจัย2552
4การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเกม2552
5ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้สึกเชิงจำนวน และทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ : รายงานการวิจัย = Effects of using mathematics games based on constructivist teaching approach for developing learning achievement, number sense, and attitude toward mathematics : a quantitative data analysis2552
6ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสำนักด้านจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 32546