หนังสือที่แต่งโดย Griesbach, Heinz 7 Results

No.TitlePublished
1Sprachheft 1 : sprachubungen zur grammatik (funktionen und satzstrukturen)1982
21000 [i.e. Tausend] idiomatische redensarten deutsch : mit erklarungen und beispielen1977
3Ernste und heitere erzaehlunger 1 : texte mit ubungen1972
4Moderner deutscher sprachgebrauch : schulerheft1968
5Ich spreche deutsch : ein zuverlassign anleitung1966
6Grammatik der deutschen sprache1962
7Deutsche sprachlehre fur auslander1962