Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สุจินต์ นิ่มอนงค์

3 Results

No.TitlePublished
1การประเมินสถานศึกษาในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เขตตรวจราชการที่ 42550
2การศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 4 : รายงานการวิจัย2547
3การบริหารจัดการทรัพยากรวัดของพระสังฆาธิการระดับวัดในเขตการศึกษา 12545