Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

9 Results

No.TitlePublished
1พฤติกรรมองค์การ2550
2การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยใช้หลักการเจริญสติปัฏฐาน 4 ตามแนวคำสอนของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และอาจารย์ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน2550
3จิตวิทยาธุรกิจ2548
4การพัฒนาโปรแกรม 21 วันสู่การเห็นคุณค่าในตัวเองสำหรับวัยรุ่น2548
5มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ2548
6การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม โดยใช้หลักการจัดกิจกรรมตามแนวมนุษยนิยม และการเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของแอนโทนี่ ร็อบบินส์2545
7คู่มือสร้างความสำเร็จ
8คู่มือพาใจกลับบ้าน
9คู่มือสร้างความสุข