Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน

2 Results

No.TitlePublished
1เส้นทางเศรษฐกิจชุมชนในกระแสทุนนิยม2546
2การวิเคราะห์การอยู่รอดของชุมชนในระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้า2543