Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย พอพันธ์ อุยยานนท์

4 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐกิจไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : รักษาเสถียรภาพ ปูพื้นฐานการพัฒนา2558
2ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย2558
3เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคกลาง2546
4เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคกลาง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2546