หนังสือที่แต่งโดย วาสนา ภิญโญชนม์ 2 Results

No.TitlePublished
1โรคอหิวาต์สุกร : การวินิจฉัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทย2548
2การปรับปรุงคุณภาพของวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรน WPE/Th2548