Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สมภพ พงษ์พานิชกูล

2 Results

No.TitlePublished
1ศึกษาการตอบสนองเกินจริงของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2550
2การสังเคราะห์เบต้า-เฮมิไฮเดรตจากยิปซัมเกลือหิน2544