Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

5 Results

No.TitlePublished
1สุขศาสตร์อุตสาหกรรม กลยุทธ์ ประเมิน ควบคุม และจัดการ2557
2การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม : สำหรับนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและนักอาชีวอนามัย : หลักการ และการคำนวณ การออกแบบและการทดสอบ2549
3โครงการนำร่อง การใช้หน้ากากกรองฝุ่นหินแบบประยุกต์ ในกลุ่มคนงานโรงงานโม่ บด ย่อยหิน2544
4มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ2543
5โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานสำหรับประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย2542