Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย เบญจวรรณ นาราสัจจ์

3 Results

No.TitlePublished
1งานศึกษากัมพูชาที่มีในประเทศไทย : สำรวจสถานภาพองค์ความรู้2552
2ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน2552
3ความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชนรับช่วงการผลิตแหอวน จังหวัดขอนแก่น2002