หนังสือที่แต่งโดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ 23 Results

No.TitlePublished
1เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)2559
2ระบบฐานข้อมูล2558
3วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ = Computer science and information technology2557
4พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านการบริหาร)2556
5การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2555
6ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2554
7การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C)2552
8เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร = Computer networks and communications (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)2552
9วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ = Computer science and information technology2551
10ระบบฐานข้อมูล = Database Systems2551
11เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (Computer networks and communications)2551
12เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร2549
13โครงสร้างข้อมูล ( Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์2549
14การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2548
15วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ2548
16การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis and design2548
17การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis and design2548
18วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ2547
19การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis and design2547
20เตรียมตัวก่อนเป็น...โปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบ2546
21การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล2545
22การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2545
23การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2544