Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย บัวพันธ์ พรหมพักพิง

5 Results

No.TitlePublished
1แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา : จากความมั่นคั่งทางวัตถุสู่ความอยู่ดีมีสุขประชาชาติ2556
2กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย : ทุนทางสังคมในชุมชน2546
3โครงการ การก่อเกิด การผลิตซ้ำ การขยายตัวทุนทางสังคม ในชนบทอีสาน2546
4การเปลี่ยนผ่านของสังคมเกษตรกรรมและการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา วันที่ 27-29 มีนาคม 2545 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร2545
5เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานห้าทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กรณีศึกษาบ้านท่า : รายงานวิจัย2545