หนังสือที่แต่งโดย อรัญญา ศิริผล 6 Results

No.TitlePublished
1ผู้ค้าจีนในชายแดนลุ่มน้ำโขง2556
2Competing to lead : A case study of Chinese-Thai venture on rubber industries in northern Thai border2555
3ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน : บทสะท้อนจากผู้ติดเชื้อชายแดนไทย-ลาว2554
4คนพลัดถิ่นกับการกลายเป็นสินค้า : ประสบการณ์ชีวิตของชุมชนไทใหญ่กับการค้าแรงงานในมิติทางสังคมวัฒนธรรมบริเวณชายแดนไทย-พม่า2548
5ระหว่างเส้นทางชีวิตพลัดถิ่น : ชุมชนไทใหญ่กับการค้าแรงงานในมิติทางสังคมวัฒนธรรมบริเวณพรมแดนไทย-พม่า2548
6ฝิ่นกับคนม้ง : พลวัตความหลากหลายและความซับซ้อนแห่งอัตลักษณ์ของคนชายขอบ : เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา วันที่ 27-29 มีนาคม 2545 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร2545