Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย เพียงตา สาตรักษ์

11 Results

No.TitlePublished
1อภิธานศัพท์ธรณีวิทยาโครงสร้าง2557
2คู่มือปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้างและธรณีวิทยาภาคสนาม : โครงสร้างและแผนที่ทางธรณีวิทยา2553
3ธรณีวิทยาภาคสนาม : หลักและวิธีสำรวจ2551
4ธรณีฟิสิกส์เพื่อการสำรวจใต้ผิวดิน = Exploration Geophysics2550
5พื้นฐานธรณีวิทยาโครงสร้าง = Foundation of Structural Geology2550
6การศึกษาขอบเขตรอยต่อระหว่างชั้นน้ำบาดาลจืด-น้ำบาดาลเค็ม และโพรงใต้ผิวดินโดยใช้วิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยไฟฟ้า2549
7ธรณีวิทยาภาคสนาม : หลักและวิธีสำรวจ2546
8ธรณีวิทยาโครงสร้าง2546
9คู่มือปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง : การแปลความหมายธรณีวิทยาโครงสร้างจากแผนที่ และธรณีวิทยาภาคสนาม2544
10การสำรวจใต้ผิวดินด้วยคลื่นสั่นสะเทือน2544
11ธรณีวิทยาโครงสร้าง : เอกสารคำสอน S664-3062543