หนังสือที่แต่งโดย ฉลอง อุไรรัตน์ 2 Results

No.TitlePublished
1การบริหารจัดการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร2550
2โครงการการวิจัยออกแบบหลักสูตรการอบรมระยะสั้น เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลงานไม้ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา = The design of short course training on computerized wood working machine for rubber wood industry2542