หนังสือที่แต่งโดย รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2 Results

No.TitlePublished
1การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2544
2การบำบัดขั้นหลังของน้ำมูลหมักจากระบบแก๊ซชีวภาพแบบชีววิธี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2542