หนังสือที่แต่งโดย สุกานดา ตปนียางกูร 2 Results

No.TitlePublished
1ค่าใช้จ่ายกับการบริโภคความรู้ : รายงานการวิจัย2548
2วิเคราะห์การใช้ลักษณะภาวะผู้นำ 4 แบบ กับการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียน : รายงานการวิจัย2538