หนังสือที่แต่งโดย Seminar Report on Problems and Role of the Universities in Thailand : (1964) : Bangkok 6 Results

No.TitlePublished
1Principles and Objectives of University Education = หลักการและความมุ่งหมายของการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย รายงานสัมนาเรื่อง ปัญหาและบทบาทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย1964
2Universities and National Development = แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกับพัฒนาการเศรษฐกิจ รายงานสัมนาเรื่อง ปัญหาและบทบาทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย1964
3Courses of Studies and Educational Techniques at University Level = แขนงแนวหลักสูตรและวิธีการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย รายงานสัมนาเรื่อง ปัญหาและบทบาทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย1964
4Teaching Profession = งานอาชีพสอน รายงานสัมนาเรื่อง ปัญหาและบทบาทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย1964
5University Administration = การบริหารงานมหาวิทยาลัย รายงานสัมนาเรื่อง ปัญหาและบทบาทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย1964
6Appendix = ภาคผนวก รายงานสัมนาเรื่อง ปัญหาและบทบาทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย1964