หนังสือที่แต่งโดย อุทิศ นาคสวัสดิ์ 32 Results

No.TitlePublished
148 ปี ของข้าพเจ้า และบทความบางเรื่อง2526
2ทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทย ภาค 2 : คู่มือฝึกเครื่องสายไทย2525
3ศิลปะการพูด2520
4การเงินและการธนาคาร2517
5หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั่วไป = Principle and theories of economics2516
6หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั่วไป2516
7เศรษฐศาสตร์มหภาค2516
8เศรษฐศาสตร์มหภาค2515
9เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเงินและการธนาคาร2515
10รายได้ประชาชาติและบัญชีสังคม2515
11หลักเศรษฐศาสตร์การเกษตร2515
12ประมวลบทร้องเพลงตับและเพลงเนื้อเต็มต่าง ๆ2514
13ประมวลบทร้องเพลงไทย : สำหรับบทปี่พาทย์และเพลงตับต่าง ๆ2514
14เศรษฐศาสตร์จุลภาค2514
15ทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทย2514
16หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ภาคสอง ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์มหภาค2513
17หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2513
18หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ภาคหนึ่งว่าด้วยเศรษฐศาสตร์จุลภาค2513
19ทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทย2512
20เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้ประชาชาติและบัญชีสังคม2512
21ภาวะการผลิตและการค้าน้ำตาลมะพร้าวใน จ.ว. สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร พ.ศ. 2508-25092511
22ทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทย2511
23ภาวะหนี้สินของชาวนาและการค้าข้าวในภาคกลางประเทศไทย พ.ศ. 2500-25012507
24ต้นทุนและรายได้จากการทำสวนยางในตำบลนาบอน พ.ศ.25062506
25หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์2506
26ภาวะการครองชีพของข้าราชการชั้นจัตวา ในจังหวัดพระนครและธนบุรี ในรอบปี 2505-2506 : รายงานการวิจัย2506
27รายงานผลการวิจัยเรื่องภาวะการผลิตข้าวโพดของกสิกร ในตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี2505
28รายงานผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องภาวะการผลิตไข่เป็ดในประเทศไทย2504
29ภาวะหนี้สินของชาวนาและการค้าข้าวในภาคกลางประเทศไทย พ.ศ. 2500 - 25012502
30การคลี่คลายของสหกรณ์สินเชื่อในประเทศไทย2496
31สภาพที่จะต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องของคน (ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ) [จุลสาร]
32ศิลปะการพูด